آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خر زهره

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خرزهره گياهي است تلخ و سمي که حتي حيوانات گرسنه آن را نمي خورند . اين گياه مانند جنگل در روياهاي ما نشان تلخ کامي است و گل خر زهره غم است که سرخ آن از سفيد بهتر است زيرا خر زهره سفيد، ماتم نيز همراه دارد. اگر کسي گلدان خر زهره براي شما آورد اندوهي به شما مي دهد که پر دوام است و اگر شما به کسي داديد همين تعبير را دارد. در هر صورت ديدن خر زهره در خواب غم و تلخ کامي است و خوب نيست.

Relate Topics:
  قاب
  قابلمه
  قابله
  قاپيدن
  قاتل
  قارچ
  قاشق
  قاصدک
  قاضي
  قاطر
  قافله
  قالب
  قالي
  قايق
  قبا
  قبر
  قبرستان
  قبض روح
  قبله
  قتل
  قحطي
  قدح
  قد کوتاه
  قدم زدن
  قديد
  قرآن خواندن
  قرابه
  قراضه
  قرباني کردن
  قرص
  قرض
  قرعه کشي
  قرقاول
  قرقره
  قرنفل
  قسط
  قسم خوردن
  قسمت کردن
  قصاب
  قصد
  قصر
  قصه
  قطار
  قطايف
  قطب نما
  قطران
  قفا
  قفس
  قفسه کتاب
  قفل
  قلب
  قلعه
  قُلک
  قلم
  قليان
  قليه
  قمار
  قُماش
  قُمري
  قمع
  قمقمه
  قنات
  قنّاد
  قناري
  قند
  قنديل
  قو
  قوچ
  قورباغه
  قوطي
  قورمه
  قوري
  قوز
  قهرماني
  قهوه
  قهوه خانه
  قيامت
  قيچي
  قير