آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خر مهره

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خرمهره بي ارزش است و در خواب نيز نماينده چيزها و کارهاي باطل و بيهوده قرار ميگيرد. بازي کردن با خر مهره خود فريبي است. آويختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چيزهاي باطل مباهات مي کنيد يا غلو مي نمائيد و خود را غير از آن چه هستيد نشان مي دهيد. ريا مي کنيد و لاف مي زنيد. اگر ببينيد به گردن سگ خويش خرمهره مي بنديد دوست خود را فريب مي دهيد. اگر ببينيد به گردن گربه خويش خر مهره مي آويزيد همسر خويش را گول مي زنيد يا زني ديگر از شما فريب مي خورد و دروغ مي شنود.

Relate Topics:
  فاخته
  فاستوني
  فاضلاب
  فال
  فالوده
  فانوس
  فتق
  فتيله
  فحش
  فِر
  فِر
  فراخي
  فرار
  فراشي
  فراواني آب
  فرج
  فرجه
  فرجي
  فرزند
  فرش
  فرشته
  فرعون
  فرغان
  فرفره
  فروختن
  فرودآمدن
  فرورفتن در آب
  فروش
  فروشگاه
  فرياد
  فريني
  فزون شدن
  فستق
  فسنجان
  فضله
  فقاع
  فقير
  فقيه
  فلاخن
  فلفل
  فلوت
  فلوس
  فنجان
  فندق
  فندک
  فنر
  فنک
  فواق
  فوره
  فوطه
  فيروزه
  فيل
  فيله
  فين
  فينچ