آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دسته گل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب دستة گلي رنگارنگ و زيبا در خواب ، دلالت بر آن دارد كه ارثي از طرف فاميلي ناشناس به شما مي رسد . اين خواب همچنين از شادابي و گرد هم آمدن افراد جوان خبر مي دهد .

2ـ ديدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بيماري و مرگ است .

Relate Topics:
  عاج
  عاريت
  عاقد
  عاشق شدن
  عالم
  عبا
  عبادت
  عبور
  عدد
  عدس
  عذر خواهي
  عذره
  عراده
  عرش
  عرعر
  عرق
  عروس
  عروسک
  عروسي
  عريان
  عزا
  عزرائيل
  عزل
  عسس
  عسل
  عشق
  عصا
  عصاري
  عصباني
  عصيده
  عضله
  عطا دادن
  عطار
  عطاري کردن
  عطر
  عطسه کردن
  عقاب
  عقد کنان
  عقرب
  عقل
  عقيق
  علايم راهنمائي و رانندگي
  علف
  علک
  علم
  عمارت کردن
  عماري
  عمو
  عمود
  عنّاب
  عنبر
  عنتر
  عنقا
  عنکبوت
  عود
  عود سوز
  عيد
  عينک