آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خبر چين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن فردي خبرچين در خواب ، نشانة آن است كه دشمناني خواهيد داشت كه مي كوشند به زندگي شما آسيب وارد آورند .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران شما را فردي خبرچين قلمداد مي كنند ،علامت آن است كه زندگي آيندة شما پر از فراز و نشيب خواهد بود .

Relate Topics:
  قاب
  قابلمه
  قابله
  قاتل
  قارچ
  قاشق
  قاصدک
  قاضي
  قاطر
  قافله
  قالب
  قالي
  قايق
  قبا
  قبر
  قبرستان
  قبض روح
  قبله
  قتل
  قحطي
  قدح
  قد کوتاه
  قدم زدن
  قديد
  قرآن خواندن
  قرابه
  قراضه
  قرباني کردن
  قرص
  قرض
  قرعه کشي
  قرقاول
  قرقره
  قرنفل
  قسط
  قسم خوردن
  قسمت کردن
  قصاب
  قصد
  قصر
  قصه
  قطار
  قطايف
  قطب نما
  قطران
  قفا
  قفس
  قفسه کتاب
  قفل
  قلب
  قلعه
  قُلک
  قلم
  قليان
  قليه
  قمار
  قُماش
  قُمري
  قمع
  قمقمه
  قنات
  قنّاد
  قناري
  قند
  قنديل
  قنوت
  قو
  قوچ
  قورباغه
  قوطي
  قورمه
  قوري
  قوز
  قهرماني
  قهوه
  قهوه خانه
  قيامت
  قيچي
  قير