آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دريانورد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دريانوردان در خواب ، نشانة رفتن به سفرهاي هيجان انگيز و طولاني است .

2ـ اگر دختري ، دريانوردي را به خواب ببيند ،علامت آن است كه با رفتار سبكسرانه خود موجب خواهد شد ، نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببيند دريانورد است ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود موجب خواهد شد ديگران او را ناديده انگارند .

3ـ اگر خواب ببينيد دريانورد هستيد ، علامت آن است كه بر كشورهاي دوردست سفر خواهيد كرد . و از سفرهاي خود تجربيات گرانبهايي به دست خواهيد آورد .

4ـ اگر خواب ببينيد كشتي بدون دريانورد يا ناخدا حركت مي كند ، نشانة آن است كه رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند كرد .

Relate Topics:
  طاس
  طاس تخته نرد
  طاعون
  طاقچه
  طاووس
  طباخي
  طبق
  طبل
  طبيب
  طحال
  طشت
  طعام
  طعن
  طلا
  طلاق
  طلبکار
  طلسم
  طلع
  طلق
  طلوع آفتاب
  طناب
  طنبور
  طنز وشوخي
  طوطي
  طوق
  طويله
  طهارت
  طيلسان