آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دعا کردن

 

محمدبن سيرين گويد: دعا در خواب، دليل حاجت روائي بود. اگر بيند خود را دعا همي كرد و آمرزش مي خواست، دليل بود كه عاقبتش به خير بوده حاجتش روا شود. اگر كسي بيند دعا به كسي مي نمود، دليل كه به ظلم و فساد گرايد و امر به معروف به جاي نياورد. اگر بيند مظلومي را دعا مي كرد، دليل كند كه همه خلق را نيكو بود و بدكس نينديشد و حاجت همه كس را روا كند. اگر بيند دعاي خاص همي خواند، دليل كه وي را فرزندي آيد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وي را بيامرزد و حاجت او را روا كند. اگر مفسد بود گناهش را عفو كند و او را توبه دهد. اگر كافر بود، اسلام او را كرامت كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد دعا مي خوانيد ، نشانة آن است كه دشمناني پنهاني شما را ترغيب مي كنند . و شما در آن هنگام به حمايت و همبستگي دوستان نيازمند خواهيد شد تا از شر دشمنان نجات پيدا كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است كه خطري دوستان شما را تهديد مي كند .

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت