آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خايه آدم

 

اگر بيند هر دو خايه او بزرگ شد، دليل كه قوت و مالش زياده شود.

اگر بيند دو بيضه او بريده است، دليل كه دشمن بر او ظفر يابد.

اگر دو خايه خويش را كوچك بيند، تعبيرش به عكس است.

اگر بيند خايه چپ او بيرون كشيد و بيفكند، دليل است كه فرزندش هلاك شود.

اگر بيند خايه خود به طوع و رغبت به كسي بخشيد، دليل است كه او فرزندي حرامزاده بود، كه نسبت او از كسي ديگر بود.

اگر بيند كه بيضه او آماسيده ياد به شده بود، دليل است كه مال بسيار يابد، لكن بيم دشمنان بود.

اگر بيند كه خايه اش دراز گشته بود، به طوري كه بر زمين مي كشيد، دليل است كه مال جمع كند.

اگربيند كه خايه خود به كسي بخشيد و آن كس نيز خايه خود را به او بخشيد، دليل است كه بازن يكديگر فساد كنند.

اگر بيند كه پوست از خايه خويش باز مي كرد، دليل است كه شخصي به فرزند او ستم نمايد.

اگر بيند كسي خايه وي سخت گرفت و از هوش برفت، دليل كه خبر مرگ فرزند شنود.

اگر او فرزند نباشد، دليل كه حرمت و جاهش كم شود.

اگر بيند كه بن خايه وي ببريدند، دليل كه قوت او بريده شود.

اگر بيند خايه او به ريسمان يا به چيز ديگر بسته بود، دليل كه كار وي بسته گردد.

اگر خايه مردمان در خواب ديد، دليل است بر باز داشتن شر دشمنان از خويش.

اگر بيند در خايه او نقصان پديد آمد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و غمگين شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خايه مردم به خواب، بر هفت وجه است.

اول: فرزند.

دوم: اهل بيت.

سوم: مال.

چهارم: عزت.

پنجم: بزرگي.

ششم: طلب حاجت.

هفتم: مراد يافتن،

 

خايه فرزند و خايه مرغان آبي به خواب ديدن، بر چهار وجه است.

اول: مراد يافتن.

دوم: زن خواستن.

سوم: كنيزك.

چهارم: فرزند آوردن.

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت