آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خصي کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خويشتن را خصي كرد، دليل كه به هنگام نبرد با دشمن خوار و زبون گردد، لكن به طاعت حق تعالي راغب شود و بعضي ازمعبران گويند: دليل كه فرزندش بميرد و او هيچ فرزند ديگر نيابد، لكن توانگر شود. اگر كسي مجهول را خصي بيند و او پسنديده و صالح بود و سخنان او موافق علم و حكمت بود، دليل كه آن كس فرشته اي بود از فرشتگان كه او را به راه خير و صلاح خواند و بترساند يابه خيرات او را مژده دهد، زيرا كه فرشتگار را شهوت مردي نباشد. اگر درسخنش علم و حكمت نيست، و آن كس فرشته نباشد و اگر آن خصي كه ديده معروف بود، آن چه ديد از نيك و بد تاويلش بر وي باشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند خايه او بريده شد يا بيفتاد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و معبران گويند: بريدن خايه، دليل كند در خواب بر پدر دختران، يعني پس از وي او را دختران نباشد، زيرا كه خايگاه، دليل بر دختران كند. اگر بيند خايگاه خويش را بيرون آورد و به كسي بخشيد، دليل كه فرزندانِ او را به كسي ديگر منسوب كنند. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند با مرد بي خرد بي ادب درويش صحبت مي كند. اگر بيند بي سببي خصي شد، دليل كه او را خواري و زيان رسد. اگر بيند قصيبش از بن بريده شد، دليل كه نامش در ميان مردم بريده شود و نقصان جاه و فرزندان بود، خاصه كه قضيب و خايگاهش بريده ديد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خصي درخواب بر سه وجه است. اول: مردم زاهد. دوم: ديدن فرشته. سوم:عبادت كردن.

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت