آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دندان نيش

 

مؤلف گويد : دندان نيش پائين فرزند مونث مي باشد اگر بيند آن دندان شکسته بود. يعني فرزند دخترش بيمار گردد

Relate Topics:
  فاخته
  فاستوني
  فاضلاب
  فال
  فالوده
  فانوس
  فتق
  فتنه
  فتيله
  فحش
  فِر
  فِر
  فراخي
  فرار
  فراشي
  فراواني آب
  فرج
  فرجه
  فرزند
  فرش
  فرشته
  فرعون
  فرغان
  فرفره
  فروختن
  فرودآمدن
  فرورفتن در آب
  فروش
  فروشگاه
  فرياد
  فريني
  فزون شدن
  فستق
  فسنجان
  فضله
  فقاع
  فقير
  فقيه
  فلاخن
  فلفل
  فلوت
  فلوس
  فنجان
  فندق
  فندک
  فنر
  فنک
  فواق
  فوره
  فوطه
  فيروزه
  فيل
  فيله
  فين
  فينچ