آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خواستگاري

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود. اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد. اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين مَمَر به شوهر اور سد. اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگيِ دختري بستد، دليل كه مالي حرام بدست آورد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگي، دوم: زيادتي مال، سوم: سرحالي، چهارم: خرمي و شادي.

Relate Topics:
  قاب
  قابلمه
  قابله
  قاپيدن
  قاتل
  قارچ
  قاشق
  قاصدک
  قاضي
  قاطر
  قافله
  قالب
  قالي
  قايق
  قبا
  قبر
  قبرستان
  قبض روح
  قبله
  قتل
  قحطي
  قدح
  قد کوتاه
  قدم زدن
  قديد
  قرآن خواندن
  قرابه
  قراضه
  قرباني کردن
  قرص
  قرض
  قرعه کشي
  قرقاول
  قرقره
  قرنفل
  قسط
  قسم خوردن
  قسمت کردن
  قصاب
  قصد
  قصر
  قصه
  قطار
  قطايف
  قطب نما
  قطران
  قفا
  قفس
  قفسه کتاب
  قفل
  قلب
  قلعه
  قُلک
  قلم
  قليان
  قليه
  قمار
  قُماش
  قُمري
  قمع
  قمقمه
  قنات
  قنّاد
  قناري
  قند
  قنديل
  قنوت
  قو
  قوچ
  قوطي
  قورمه
  قوري
  قوز
  قهرماني
  قهوه
  قهوه خانه
  قيامت
  قيچي
  قير