آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پول تقلبي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پول تقلبي در خواب ، نشانة آن است كه با فردي متمول و بي شخصيت دست به گريبان خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد از كسي پول تقلبي مي گيريد ، يا به كسي پول تقلبي مي دهيد ، يا آن را خرج مي كنيد ، نشانة افتادن به دام شر و نكبت است .

Relate Topics:
  غار
  غاز
  غارت
  غاليه
  غايب
  غايط
  غبار
  غرابه
  غربال
  غرق شدن
  غروب
  غريبه
  غزا کردن
  غزال
  غسل کردن
  غش کردن
  غُل
  غلاف
  غلبه کردن
  غلغلک
  غم
  غم باد
  غنيمت
  غورباغه
  غوره
  غوص
  غول
  غيبت