آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زد و خورد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با كسي زدو خورد مي كنيد ، نشانة آن است كه با دوستان گرفتار مشكلي اجتماعي خواهيد شد . كه يا ناچار از آنها عذرخواهي خواهيد كرد يا روابط خود را با دوستان قطع مي كنيد .

2ـ ديدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست كه تلاش مي كنيد ديگران را از گمراهي و پستي نجات دهيد .

Relate Topics:
  طاس
  طاس تخته نرد
  طاعون
  طاقچه
  طاووس
  طايع
  طباخي
  طبق
  طبل
  طبيب
  طحال
  طشت
  طعن
  طلا
  طلاق
  طلبکار
  طلسم
  طلع
  طلق
  طلوع آفتاب
  طناب
  طنبور
  طنز وشوخي
  طوطي
  طوق
  طويله
  طهارت
  طيلسان