آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خشم گرفتن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي خشم گرفت از بهر خداي تعالي، دليل بر خير و نيكويي او كند. اگر بيند از بهر دنيا خشم گرفت، دليل كه كار دين را حقير و خوار گرداند و به دنيا مغرور شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پدر و مادر بر وي خشم گرفتند، دليل كه از جايگاهي بلند بيفتد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد خشمگين هستيد و با فرياد از ديگران انتقاد مي كنيد و اشياء را به سويي پرت مي كنيد ، علامت آن است كه دوستانتان با وقايعي تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خشمگين شده اند ، علامت آن است كه با اوضاع نامساعد كار خود در محيط اجتماعي روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر دختري نامزد خود را در خواب خشمگين ببيند ، علامت آن است كه در امور عاشقانه با سوء تفاهمي مواجه خواهد شد .

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت