آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوحه کردن

 

خالد اصفهاني :

ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آن جا متفرق شوند. اگر بيند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه كردند، دليل كه آن والى مضرت بيند. اگر بيند كه نوحه مى‏كرد و فرياد مى‏داشت، دليل مضرت است.

Relate Topics:
  هاري
  هتل
  هدف
  هدهد
  هديه
  هراسان
  هزاردستان
  هسته
  هفت تير
  هلو
  هما
  همراه
  همسايه
  همسر
  همکار
  هندوانه
  هنر پيشه
  هوا
  هواپيما
  هويج
  هيأت منصفه
  هياهو
  هيپنوتيزم
  هيزم
  هيولا