آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کژدم خواره

 

جانوري است كه در شهر خوزستان مي باشد و دم خود بر زمين مي كشد و هر كسي كه زخم او يافت هلاك شود. محمدبن سيرين گويد: ديدن كژدم خواره در خواب، دليل بر دشمني آرميده است، اما در دشمني صعب بود. اگر ديد كژدم خواره او را بگزيد، دليل كه ازدشمن مضرت بيند. اگر ديد او را از كژدم خواره گزندي نرسيد، دليل كه از دشمن ايمن شود.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر