آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کِشت و زرع

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كشت و زرع به خواب، دليل توكل كردن بر حق تعالي و يافتن روزي حلال است و گويند ديدن كشاورزي، روزي حلال است.اگر بيند در زمين تخم كشت، دليل كه كارش نيكو شود. اگر بيند كه كِشته او برآمده، دليل كه نعمتش زياده شود

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد زمين مي شكافت و تخم مي انداخت و باز جمع مي كرد، دليل كه نعمت فراوان يابد. اگر ديد از آن چه كشت چيزي حاصل نشد، دليل غم و اندوه است.

 

جابرمغربي گويد:

اگر ديد گندم كشت، دليل كه از پادشاه نعمت يابد. اگر ديد جو كشت، دليل كه مال بسيار حاصل كند. اگر ديد كاورس كشت نفعش كمتر است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كِشت و زرع درخواب بر پنج وجه است.

اول: روزي حلال.

دوم: منفعت.

سوم: بيماري.

چهارم: عزوجاه(جاه و مقام).

پنجم: معيشت(معاش).

 

حضرت دانيال گويد:

ديدنِ كِشت و درويدن خوشه رسيده در وقت خود، دليل منفعت است و چون نارسيده و سبز بود دليل بيماري است. اگر ديد به وقت خود كشت و درويد، دليل بر امر حقتعالي بود كه به جاي آورد و خيرات بسيار كند.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر