آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کمان آسمان

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه كمان زرد بود، دليل است مردم آن ديار بيمار شوند. اگر سبز بود، دليل بر فراخي نعمت است. اگر سرخي آن بيشتر بود تاويلش به خلاف اين است.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر