آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوست داشتن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دوست داشتن داشتن لحظه هايي شيرين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد چيزي را دوست مي داريد ،‌ علامت آن است كه از محيط زندگي فعلي خود راضي و خرسند هستيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران شما را دوست مي دارند ، علامت آن است كه امور زندگي با موفقيت به پيش خواهد رفت و شما از اين موضوع رضايت خاطر خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد در عشق خود شكست مي خوريد ، نشانة آن است كه براي انتخاب راه خود در زندگي دچار سردرگمي مي شويد ، آيا ازدواج براي بهبود اوضاع آينده مطلوب است؟ يا تنها زيستن و ايجاد تغيير و تحولاتي در زندگي راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببينيد همسرتان را دوست مي داريد ، نشانة آن است كه در زندگي خود سعادتمند خواهيد شد و با همسر و فرزندانتان با شادماني و خوشي به سر خواهيد برد .

5ـ اگر خواب ببينيد به پدر و مادر خود عشق مي ورزيد ، علامت آن است كه مقامي بلند به دست مي آوريد و در كسب ثروت نيز موفق خواهيد بود .

6ـ دوست داشتن حيوانات در خواب ، نشانة آن است كه تا مدتي بخت به شما روي خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه داريد خوسند و راضي خواهيد بود .

 

 

Relate Topics:
  ماجراجويي
  مادر
  مادر بزرگ
  مادر شوهر
  ماديان
  مار
  مارچوبه
  مارمولک
  مازو
  ماست
  ماسک
  ماسه
  ماش
  ماشين
  ماشين آتش نشاني
  ماکاروني
  ماکيان
  ماليات
  ماما
  ماميزان
  مامينا
  ماه
  ماهي
  ماهي خواره
  ماهيگير
  مبارزه
  مبتلا شدن
  مبرد
  مبل
  متورم
  مثقبه
  مجسمه
  مجلس
  مجلس رقص
  مچ پا
  محبره
  محراب
  مخترع
  مُخَنّث
  مَد
  مداد
  مدال
  مدح
  مدرسه
  مذکر
  مذي
  مراسم نامزدي
  مربا
  مرجان
  مرد
  مرد مجرد
  مرد يا زن مسن
  مرداب
  مردار
  مردارسنگ
  مردم
  مردن
  مردود
  مرده
  مرزنگوش
  مرغ
  مرغابي
  مرغزار
  مرکّب
  مرگ
  مرمر سفيد
  مرواريد
  مرهم
  مريضي
  مزد
  مزدوران
  مزرعه
  مزوره
  مژگان
  مس
  مسابقه
  مسافر
  مسافرت
  مسافرت از طريق دريا
  مستاجر
  مستخدم
  مستراح
  مستي
  مسجد
  مسح کردن
  مسکه
  مسلمان شدن
  مسمار
  مسواک
  مسيح
  مشاجره
  مشارکت
  مشت
  مشرف شدن
  مشرق
  مشرک
  مشعبد باز
  مشک
  مشک آب
  مُصحف
  مصور
  مطبخ
  مطربي
  مطهره
  معاون
  معجزه
  معدن
  معشوق
  معلم
  معلمي کردن
  مغرب
  مغز
  مقبره
  مقل
  مقنعه
  مگس
  ملاقات
  ملحفه
  ملخ
  ملکه
  منادي
  مناره
  منبر
  منشورنامه
  منظره
  منقار
  مني
  مو
  مواد غذائي
  مواد قندي
  موبايل
  موتور
  موتورسيکلت
  موج
  مورد
  مورچه
  مورچه خوار
  موز
  موزه
  موسيقي
  موش
  موشک
  موم
  مويز
  مه
  مهرنهادن
  مهره
  مهمات
  مهماني
  مهندس
  مي پخته
  ميخ
  ميراث
  ميز
  ميز مطالعه
  ميکائيل
  ميمون
  ميش
  ميوه فروشي
  ميهماني