آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زنده به گور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد زنده به گورتان مي كنند ، نشانة آن است كه مخالفين و دشمنان از اشتباه شما براي آزار رساندن و صدمه زدن به زندگي شما ، بهره برداري مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد از گوري بيرون مي آييد ، نشانة آن است كه اشتباهي كه مرتكب شده ايد جبران خواهيد كرد .

Relate Topics:
  هاري
  هاون
  هتل
  هدف
  هدهد
  هديه
  هراسان
  هزاردستان
  هسته
  هفت تير
  هلو
  هما
  همراه
  همسايه
  همسر
  همکار
  هندوانه
  هنر پيشه
  هوا
  هواپيما
  هويج
  هيأت منصفه
  هياهو
  هيپنوتيزم
  هيزم
  هيولا