آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کرام الکاتبين

 

بدان که کرام الکاتبين فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نيک وبد مردمان بنويسند

ابن سيرين گويد :

اگر يکي از کرام الکاتبين را در خواب بيند دليل که از اهل صلاح بود صلاح دو جهان يابد و اگر از اهل فساد بود رنج و غم و اندوه بدو رسد

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر